පටුන

හැඳින්වීම

1. විකා (Wicca) සහ Witchcraft

2. විකා වල ඉතිහාසය

3. විකා (Wicca) සහ Witchcraft වල පසුබිම

4. විකා (Wicca) සහ Witchcraft ඇදහිලි

5. විකා දහමේ ප්‍රධාන ඉඟැන්වීම් පහ

6. Wicca -> Witchcraft සහ Magick

7. Wiccan Rede, (විකා දහමේ මූලිකම ඉඟැන්වීම සහ ශික්‍ෂණය)
පූජා-කර්ම සහ අභිචාර

1. ඔබ සැමට අසිරිමත් Samhain සංවත්සරයක් වේවා!

2. විකා - පූජාකර්ම

3. විකා - අල්තාරය සහ වෘත්තය
විකා, සාහිත්‍යය

1. ආඥාව (The Charge)

2. ඩයානා ගේ දුව වූ අරඩියා ගේ උත්පත්ති කථාව.

3. චන්ද්‍රාරාධනය (සහ පංචවිධ සිපාචාරය) - Drawing Down the Moon (and The Fivefold Kiss)

4. ...

5. යහපත් වන්දනාකාරිය සහ කුණාටු ගෙදර (La Bella Pellegrina della Casa al Vento)
Magick සහ චිත්ත බලය (Psychic powers)

1. Magick සහ චිත්ත බලය (Psychic powers) හැඳින්වීම

2. චිත්ත බලය 1 - මනස පාලනය (Mind Control)

3. චිත්ත බලය 2 - චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය (Concentration)

4. චිත්ත බලය 3 - චිත්ත රූප (Visualization)
Misc...

Wicca සහ Witchcraft ගැන ලියවුනු හොඳ පොත් මොනවාද!1 comment:

Shamalka said...

Very nice to see a sinhala blogger! In case if you are interested in downloading Sinhala Songs for free, this sitemight be usesfu.